Piotr Skawiński

Kancelaria Adwokacka

ZESPÓŁ

Piotr Skawiński
adwokat od 2008 roku, właściciel Kancelarii

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie; Aplikację adwokacką odbył w Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka w Lublinie, z którą od 2005 roku pozostaje w stałej współpracy; Od 2008 roku właściciel własnej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie pod firmą „Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka”; Współautor pierwszego i jedynego w Polsce komentarza do Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowanego przez wydawnictwo C.H. BECK; członek Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka” funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie; członek Council of Bars and Law Societies of Europe; członek Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), od 2015 roku wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie; Mediator w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM); Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych - wpisany na listę mediatorów cywilnych Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie; Arbiter stały przy Lubelskim Sądzie Arbitrazowym w Lublinie; członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej SYNERGIO  S.A. w Warszawie; członek Rad Nadzorczych spółek portfelowych w strukturze ventures.

Autor i współautor opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących: efektu zachęty w przypadku pomocy udzielanej dużym przedsiębiorstwom (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008), powiązań między przedsiębiorstwami (art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008), charakteru nieprawidłowości (art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1083/2006), zasad nakładania korekt finansowych (art. 98 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1083/2006), trwałości projektu oraz pojęcia istotnej modyfikacji projektu (art. 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1083/2006), kumulacji pomocy publicznej w ramach projektów realizujących cele programów operacyjnych (art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1083/2006 oraz art. 7 Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008), zasad prowadzenia kontroli zrealizowanych projektów (art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006), zasad zamykania programów operacyjnych (zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 20.3.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności), zasad udzielania pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007).

Preferencje zawodowe: prawo cywilne – gospodarcze, prawo rodzinne, prawo karne – gospodarcze, prawo spółek, prawo ochrony konkurencji, prawo telekomunikacyjne.

Kontakt:
tel. 606 28 44 66
e-mail: piotr.skawinski@pskawinski.com

Edward Skawiński
adwokat od 1980 roku, współpracuje z Kancelarią od 2008 roku

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji w Krakowie; Wcześniej wykonywał zawód Prokuratora, Sędziego oraz Radcy Prawnego; Od 1980 roku Adwokat, Specjalista w dziedzinie prawa karnego o ugruntowanej pozycji zawodowej; Obrońca w wielu medialnych procesach karnych w latach 1990/2000.

Aktualnie wspiera Kancelarię jako "of counsel".

Preferencje zawodowe: prawo karne.

Kontakt:
tel. 601 62 02 66
e-mail: edward.skawinski@pskawinski.com

Agata Warmuz
adwokat, adwokat kościelny, doktor nauk prawnych, w Kancelarii od 2012 roku

Absolwentka Prawa Kanonicznego i Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; Aplikacja adwokacka w Lublnie (odbyła pełny cykl aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej Izby Adwokackiej w Lubinie); W dniu 9 stycznia 2018 roku obroniła dysertację doktorską w Katedrze Kościelnego Prawa Majątkowego KUL. Od 2012 roku adwokat przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie.

Preferencje zawodowe: prawo cywilne, prawo rodzinne, kościelne prawo procesowe.

Znajomość języków obcych: angielski, hiszpański.

Kontakt:
tel. 885 24 44 66
e-mail: agata.warmuz@pskawinski.com

Jaromir Miaskowski
radca prawny, mediator, współpracuje z Kancelarią od 2008 roku

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie; Współautor komentarza do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, C.H. BECK 2012; członek Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka” funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie; mediator Centrum Mediacji Gospodarczej (CMG) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie; ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; wykładowca studiów podyplomowych na KUL, autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego i medycznego;Mediator w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM); Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych - wpisany na listę mediatorów cywilnych Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie;

Preferencje zawodowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo medyczne i farmaceutyczne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej.

Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski, rosyjski.

Kontakt:
e-mail: jaromir.miaskowski@pskawinski.com

Przemysław Pytlak
radca prawny, doktor nauk prawnych, współpracuje z Kancelarią od 2012 roku (od 2016 roku 'of counsel')

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; autor publikacji i opracowań z zakresu prawa Unii Europejskiej, administracji publicznej oraz prawa rolnego.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. Odwołań w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie; W latach 2009-2015 opracował oraz uczestniczył w opracowaniu ok. 1500 rozstrzygnięć protestów oraz ponad 200 odpowiedzi na skargi, składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego przez tych wnioskodawców, których protesty zostały rozpatrzone negatywnie. Jako pełnomocnik LAWP występował przed WSA w Lublinie i NSA w około 120 sprawach; Współautor opracowanego przez LAWP dokumentu pt. „Vademecum MŚP – określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje” (2012 r.); Współautor wzoru umowy o finansowanie, na podstawie której od 2009 r. pośrednicy finansowi wdrażają w ramach RPO WL instrumenty inżynierii finansowej; Współautor wzorów umów o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020, przyjętych dla Działania 1.2 (Badania celowe), Działania 1.3 (Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach) oraz Działania 1.5 (Bon na patent); Wyróżniony tytułemBene Meritus Terrae Lublinensi (2010 r.) za działalność społeczną w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.

W Kancelarii zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa pomocy publicznej i funduszy europejskich.

Preferencje zawodowe: prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawo rolne.

Znajomość języków obcych: francuski, angielski.

Kontakt:
e-mail: przemyslaw.pytlak@pskawinski.com

Katarzyna Miaskowska- Daszkiewicz
radca prawny, doktor nauk prawnych, w Kancelarii od 2013 roku

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej WPPKiA Katolickiego Uniewersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, stypendystka fundacji Herbert-Quandt-Stiftung oraz Gesellschaft für Rechtspolitik, prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie w Konstancji, w Instytucie Europy na Uniwersytecie w Bazylei oraz odbywała staż naukowy na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, specjalista do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Członek World Association for Medical Law, European Association of Health Law, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Preferencje zawodowe: prawo administracyjne (w tym procedura administracyjna), prawo ochrony zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo UE

Znajomość języków obcych: niemiecki i angielski.

Kontakt:
e-mail: katarzyna.miaskowska@pskawinski.com

Marta Miaskowska
Notariusz, współpracuje z Kancelarią od 2014 roku

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2007-2010 odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Lublinie. W 2011 roku powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko asesora notarialnego w okręgu Izby Notarialnej w Lublinie. W 2013 roku powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Od dnia 5 lutego 2014 roku prowadzi kancelarię notarialną w Lubartowie przy ulicy Mickiewicza 4/2.

Dzięki współpracy z Panią Notariusz, Kancelaria może świadczyć swoim Klientom Korporacyjnym oraz Indywidualnym, w sposób zindywidualizowany - dopasowny do potrzeb i wymagań, pełen zakres pomocy prawnej. W sytaucjach określonych w prawie o notariacie istniej możliwość wykonania czynności notarialnych poza siedzibą Notariusza.

Kontakt:
tel. 81 822 85 04
tel. 503 923 166

Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji treści w obrębie serwisu. Użytkownik może mieć wpływ na te pliki korzystając z ustawienień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na to, możesz w każdej chwili opuścić witrynę. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika stosowania plików cookies.
Polityka prywatności   |   Potwierdzam